BHARAT VIKAS PARISHAD Dr. Rajinder Prasad,Ludhiana