BHARAT VIKAS PARISHAD JALANDHAR MAIN BRANCH,PUNJAB(North)