BHARAT VIKAS PARISHAD JALANDHAR GAURAV-SARVOTAM SHAKHA & BVP GAURAV CHARITABLE TRUST(Regd.)